Là Founder và Blogger tại Martod. Theo học chuyên ngành Internet Marketing. Thích nghiên cứu và giải quyết các vấn đề trong Marketing thông qua các các công cụ hỗ trợ (Martech). Bạn có thể tìm thấy anh ấy trên Twitter @thinkwithphat, Google+ hoặc Quora

Một số bài viết của Phat